F U L L

  Our poll

  Rate my site
  Total of answers: 32

  Statistika


  Cəmi: 1
  Qonaq: 1
  İstifadəçi: 0

  Login form

  E-mail:
  şifrə:

  Kataloq

  Main » Files » YADDAŞ

  TƏBRİZ
  2010-10-11, 10:11 AM
  Təbriz (farsca: تبریز) - Azərbaycan coğrafi ərazisinin ən böyük şəhərlərindən biri və tarixi paytaxtı.
  2006-cı ildə aparılmış siyahıya almaya əsasən 1.398.060 nəfər əhalisi vardır [1]. Və əhalisinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edir. Şəhər Eynəli dağının cənubunda, Səhənd vulkanik qalxımından şimalda yerləşir
   
  Tarixi

  Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Təbriz qədim dövrlərdən etibarən strateji mövqeyinə və əlverişli iqlim şəraitinə görə qədim Şərqdə şöhrət qazanmışdır.Ən qədim dövrlərdən mühüm ticarət yolları Cənubi Qafqaz, İberiya və Qafqaz Albaniyasından Cənuba doğru – Beynəlnəhreyn və Hindistana gedən ticarət yolları bu şəhərdən keçib getmişdir.

  Qərbdən uzanan ticarət yolları da Kiçik Asiyanı keçərək Təbriz şəhərində Beynəlnəhreyn və Hindistandan gələn yollarla birləşmişdir. Beləliklə Təbriz şəhərinin inkişaf etməsinə təsir göstərən mühüm amillərdən biri ticarət yolları olmuşdur.

  Hələ Manna dövləti dövründə bu şəhər mühüm mərkəzlərdən biri olmuşdur. Assur mixi yazılarında şəhərin adı Tavreş kimi çəkilir və burada nəhəng qalanın olması qeyd edilir. Təbriz şəhəri Polibi, Diodor və Ptolomeyə görə Ovront dağının (Səhənd)ətəyində yerləşir.

  Şəhər qırmızı rəngli torpağa sahib olan Eynal-Zeynal və yaxud Surxab yüksəkliyinin Cənubunda yerləşir. Bu ovalığın səviyyəsi Urmiya gölünün Şimal-Şərq bucağına tərəf getdikcə azalır. Eynal-Zeynal yüksəkliyi dəniz səviyyəsindən 1800 m hündürlükdə yerləşməklə bərabər, şəhərin Şimal-Qərbindən başlayaraq Qaradağ silsiləsini Səhənd dağı ilə birləşdirir.

  Şəhərin Cənubunda dəniz səviyyəsindən 3547 m hündürlüyə malik olub, zirvəsi daim qarla örtülü olan Səhənd dağı ilə şəhər arasında təxminən 50 km məsafə var. Bu dağ qədim Assur mənblərində Uauş dağı adlandırılır.Dağın şimalında və şəhərin cənubunda yerləşən Yanıq adlanan təpələr, dəniz səviyyəsindən 500-600 m hündürdə yerləşir. Şərq tərəfdən şəhəri çox yüksək olmayan Sarı dağ (farslar bu dağı Zərdüguh adlandırır) əhatə edir. Şəhərin ərazisi dəniz səviyyəsindən 1350-1500 mm-ə qədər yeksəklikdə yerləşir. Beləliklə Təbriz şəhərinin ətrafında olan dağlar onu üzük qaşı kimi əhatə etmişdir.

  Şəhər və onun ətrafının əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, orada insan məskənlərinin hələ qədim dövrlərdən yaranmasına səbəb olmuşdur. Təbriz şəhəri və onun ətrafında olan əkin sahələri, habelə bağlar su ehtiyyatı az olan kiçik dağ çayları və arxlar vasitəsiylə suvarılır.

  Lakin elə çaylar da vardır ki, onlardan yalnız ilin müəyyən dövrlərində istifadə etmək olur. Qalan dövrlərdə isə suyun tərkibində duz məhlulları çox olduğundan suvarılma işi çətinləşir. Belə çaylardan biri də Acıçay çayıdır. Bu çay Savalan dağının Şərq ətəklərindən başlanğıcını alaraq, Sərab mahalını suvardıqdan sonra Xanımrud mahalında İskəndərçayla birləşir və Təbriz şəhərinin Şimalından keçir. Acıçay Mayan, Axola, Baranlı, Satınlı və Şora kəndlərinin ərazisindən keçərək Urmiya gölünə tökülür.

  Orta əsr müəllifi Həmdullah Qəzviniyə görə vaxtilə Təbriz şəhərinin ətrafında 600-ə qədər kəhriz mövcud olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda kəhriz suvarma sisteminin tarixi çox qədimdir.

  Təbriz ərazisi kontinental əraziyə malikdir. Burada qışda tempratur -28, yayda isə +25/30 dərəcə olur.

  Təbrizdə ən güclü zəlzələ 858 və 1042-ci illərdə baş vermiş və şəhəri yerlə-yeksan etmişdir. Mənbələrin verdiyi məlumta görə Təbrizdə 858-ci ildə baş vermiş zəlzələ nəticəsində şəhərdə 40 min nəfər adam həlak olmuşdur. Təbrizdə yerin xəfif tərpənməsini həmişə hiss etmək mümkündür. Bəzi alimlərə görə yerin belə tərpənməsinə səbəb vaxtilə Səhənd dağının vulkanik olmasıdır. Lakin Xanıkov bunu yer təbəqələrinin dəyişməsi ilə sübut etməyə çalışır.

  Azərbaycanın təbii və coğrafi şəraitinin əlverişli olması bu ərazidə yaşayan əhalinin yaşaması üçün qədim zamanlardan gözəl imkan yaratmışdır.

  Müasir Təbriz, Mərənd və Xoy şəhərlərinin yerləşdiyi ərazi Manna dövründə Sanqbitu adlanırdı. Bu ərazi Urmiya gölünün Şimal və Şimal-Qərb ərazisini əhatə edirdi. Xəzər dənizi ilə Urmiya gölü arasndakı ərazi – Təbriz və Miyanə rayonları Zikirtu adlanırdı. Sanqbitu və Zikirtu rayonları öz dövrlərinə görə inkişaf etmiş rayonlar idi. Bunu arxeoloji qazıntılar və yazılı məlumatlar da təsdiqləyir. Belə ki, Assur hökmdarı II Sarqonun Urartu dövlətinə yürüşü zamanı bu ərazi onun ordusunu un və şərabla, habelə yük və minik heyvanı ilə təmin etmişdi.

  Bu ərazidə əkinçilik və maldarlıqla yanaşı sənətkarlq da inkişaf etmişdi. Ziviyə, Həsənli və Yanıqtəpədən əldə edilən arxeoloji materiallar bu ərazidə sənətkarlığı yüksək inkişaf etdiyini göstərir.

  Təbriz şəhərinin tarixinin öyrənilməsi üçün Assur hömdarı II Sarqonun (e.ə. 722-701) eramızdan əvvəl 714-cü ildə Manna ərazisinə soyğunçu hücumunun və onun bu hücum haqqında verdiyi məlumatların böyük əhəmiyyəti vardır. Bu hücum zamanı yazılmış II Sarqonun kitabəsi, Manna və habelə Təbriz şəhərinin tarixinin öyrənilməsinə dair ən qiymətli sənəddir. Həmin kitabədə deyilir: ”Tarmakisdə əhəmiyyətli istehkamlar vardır. Burada yaradılan səddlər möhkəmdir. Həmin səddlər böyük xəndəklər vasitəsi ilə dövrəyə alınmışdır. Dövlət qoşunlarının əlavə qüvvəsi də burada saxlanılır. Eyni zamanda onların atları da burada bəslənilir. Ətraf rayonların əhalisi mənim qorxumdan buraya toplanmışdı. Mən bura hücum edən zaman əhali buranı tərk edərək susuz çöllərə qaçmağa məcbur oldu (susuz çöl dedikdə Muğan nəzərdə tutulur). Mən bu mahalı ələ keçirdim. Müdafiə istehkamı halına salınmış yaşayış yerləri arasında döyüşlərə başladım. Daxildə olan yaşayış yerlərinə od vurdum, qala sakinlərinin külli miqdarda olan ərzaqlarını yandırıb məhv etdim. Bundan başqa həmin qala ətrafında olan 30 kəndi də yandırdım.”

  Tədqiqatçılar II Sarqonun kitabəsində qeyd edilən Tarmakis şəhərinin Təbriz olmasına şübhə etmirlər. Digər tərəfdən həmin kitabədə qeyd olunan Uşkaya qalasının müasir Üsküyə toponimi ilə bir mənşəli olması da diqqəti cəlb edən faktlardandır. Beləliklə II Sarqonun kitabəsi Təbrizin qədim dövr tarixi üzrə hələlik aşkar olunmuş yeganə mənbədir.

  Lakin İran tarixçiləri şəhəri xeyli gəncləşdirərək onun orta əsrlərdə Abbasilər sülaləsindən olan Harun ər-Rəşidin hakimiyyəti dövründə inşa edildiyini yazırlar. V.F.Minorski qədim erməni dilli mənbələrə istinad edərək Təbrizin Abbasilərin hakimiyyətindən çox-çox əvvəl yarandığını qeyd edir. İran tarixçilərindən Məhəmmədhəsən xan Zinət "Zinət əl məcalis” və "Təqvime buldan " adlı əsərlərinə istinad edərək Təbrizin Azərbaycanın böyük şəhərlərindən biri olduğunu və xalq arasında Toriz adı ilə məşhur olduğunu göstərir. Onun fikrincə qədim müəlliflər Azərbaycanın paytaxtının Kanza və yaxud Kanzak (Gəncək, Qazaka) olduğunu qeyd etmişlər. Qədim müəlliflər Təbriz şəhərini həm də Şahıstan adlandırırlar. Şahıstan iberdilli xalqlarda möhkəm, erməni dilində isə xəzinə deməkdir. Azərbaycanın qədim hökmdarları, sonra isə Sasani şahları öz xəzinələrini bu şəhərdə saxlayırmışlar.

  Erkən orta əsr erməni dilli mənbələrdə Təbriz şəhəri həm də Davrij adlandırılır. Bu sözün mənası qrabarca (qədim erməni dili) qisasçı deməkdir. Erməni dilli mənbələrdə göstərilir ki, Arşakilər sülaləsindən olan Ərdəvan Ermənistan hökmdarı Böyük Xosrov ilə bir nəsildən (Ermənistan, Qafqaz Albaniyası və Atropatenada Arşakilər sülaləsinin kiçik qolları hakimiyyətdə olmuşlar.Böyük Xosrov da Ermənistanı idarə edən Arşaki əsilli hökmdardır.Tarixşünaslıqda Arşakilərin türk və parf mənşəli olması haqqında fikirlər var. Ayrıca parfların da türk mənşəli olması haqqında təkzibedilməz faktlar var.) və dost olduğuna görə biri digərinin müttəfiqi imiş. Sasani sülaləsinin banisi Ərdəşir əvvəl Ərdəvanın vəziri imiş. Lakin çox keçmədən o, Ərdəvana xəyanət edib onu öldürmüş, taxt-taca özü sahib olmuşdur. Bu xəbəri eşidən Ərdəvanın dostu və müttəfiqi Böyük Xosrov Ərdəşirdən qisas almaq üçün onunla on il müharibə etmişdir. Bu müharibədə bəzi hallarda Ərdəşirin üstün gəlməsinə baxmayaraq nəticədə Böyük Xosrov onu məğlub edərək Hindistana qədər qovmuşdur. Bu hadisədən sonra Böyük Xosrov eramızın 253-cü ilində Azərbaycanda bir şəhər salaraq onun adını Davrij qoymuşdur. Hər halda bu məlumat yarıməfsanəvi olsa da hələ Sasanilər dövründə Təbrizin bir şəhər kimi varlığını göstərir.

  Orta əsr müəlliflərndən Yaqut Həməvi və Həmdullah Mustofi Qəzvini Təbriz şəhərinin əsasının qoyulması tarixini Abbasilər sülaləsindən olan Harun ər-Rəşidin bacısı Zübeydə xatunun adı ilə əlaqələndirirlər. Zübeydə xatun isitmə xəstəliyinə tutulmuş, guya Təbrizə gəldikdən sonra sağalmış və bununla əlaqədar olaraq o, bu yerdə şəhər salmaq əmrini vermişdir. ”Təb” fars dilində isitmə, ”riz” isə rixtən felindən olub tökmək deməkdir. Deməli, fars müəlliflərinin iddialarına görə Təbrizin lüğəti mənası isitməni müalicə edən deməkdir. Lakin bütün tarixi faktlar birmənalı şəkildə bu fikri rədd edir. Ən azından Təbriz bu sözün ilkin forması deyil.

  Qeyd edək ki, Təbriz şəhəri yaxınlığında qazılmış qədim kəhriz indi də Zübeydə kəhrizi adlanır. Ola nilsin ki, Zübeydə xatunun əmri ilə bu şəhərdə bir sıra binalar tikilmiş və abadlıq işləri aparılmışdır və orta əsr müəllifləri də Təbrizin Zübeydə xatunun əmri ilə bina edilməsini qeyd edərkən qədim şəhərin bərpa edilməsini nəzərdə tutmuşlar. Lakin İran tarixçiləri əzəmətli şəhərin tarixini saxtalaşdırmaq üçün mənbələrin yalnış şərhindən istifadə etmişlər.

  Təbriz qədim dövrlərdən Azərbaycanın paytaxtı olmaqla yanaşı, həm də atəşpərəstliyin mərkəzlərindən biri olmuşdur. Hazırda Təbriz yaxınlığında Allahu-əkbər dağı üstündə (Baba dağı yaxınlığında) möhkəm daş divarlara malik olan atəşgah binasının qalıqları saxlanlır. Bu atəşgah xalq arasında Zərdüşt peyğəmbər atəşgahı adı ilə məşhurdur.

  Mənbələr və arxeoloji faktlar göstərir ki, Təbriz bir şəhər kimi heç də İran tarixçilərinin iddia etdiyi kimi orta əsrlərdə yox, eramızdan əvvəl birinci minillikdən etibarən yaşayış məntəqəsi kimi formalaşmışdır və bu şəhər haqqında ilk dəfə məlumat verən mənbələr qədim Assur mənbələridir. Bu mənbələrdə şəhərin adı Tarui və ya Tarmakis kimi qeyd edilir.

  Tarui sözü isə qədim türk dilində ikiqat qala kimi açıqlanır. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, bu ikiqat qala müasir Təbriz şəhərinin yerində olmuşdur. E.A.Qrantovskiyə görə müasir Təbriz sözünün tələffüzü özü-özlüyündə müəyyənləşdirir ki, bu ad göstərilən Tarui sözündən əmələ gəlmişdir.
  XII—XIII əsr — Atabəylər dövlətinin paytaxtı olmuşdur.
  1375—1468 — Qaraqoyunlular dövlətinin paytaxtı olmuşdur.
  1469—1501 — Ağqoyunlular dövlətinin paytaxtı olmuşdur.
  1501—1548 — Səfəvilər dövlətinin paytaxtı olmuşdur.

  Daha sonralar Qacar sülaləsi dövründə İran vəliəhdinin qərargah şəhəri, 1905-1906 illərdə isə İran Konstitusiya İnqilabının mərkəzi olmuşdur.
  [redaktə / تحریر]
  Mədəniyyəti
  [redaktə / تحریر]
  Dil

  Şəhərdə danışılan dil Azərbaycan dilidir.Şəhərdə yaşayanların çoxu Fars dilini başa düşür və bir qism əhali isə bu dildə danışır.
  [redaktə / تحریر]
  Ədəbiyyat
  [redaktə / تحریر]
  Xalçaçılıq

  Təbriz şöhrətli olan İran xalçasına birinci mərkəzdir. Bu günlərdə Təbriz xalçası dünya bazarlarında çox istənilənlərdəndir və Avropadan ABŞ-a kimi çox sayda müştəriləri vardir. Modern Təbriz xalçaları çeşidli dizayn və boyalarda olur.
  [redaktə / تحریر]
  Musiqi
  [redaktə / تحریر]
  Yemək və şirnilər

  Təbriz küftəsi bir özəl yeməkdir ki Təbrizdə bişirilir. Restoranların bəzisində ancaq Təbriz küftəsi təklif edirlər.
  [redaktə / تحریر]
  Birincilər İranda

  İlk dönə olaraq İranda Təbriz şəhərində birinci çap evi, birinci asfalt olunan xiyavan, birinci telfon, birinci yeni məktəb və ... qurulubdur. Bunun üçün İranda Təbrizə birincilər şəhəri diyərlər. Bu barədə rəhmətlik Dr Səməd Sərdariniya bir kitab Fars dilində yazib تبريز شهر اولين ها (Təbriz-şəhre-əvvəlinha , Təbriz birincilər şəhəri).
  Çap və çap evi

  Birinci çap evi, Ərəb əlifbasıla, Mirzə Zeynəlabidin Təbrizi vasitəsile, 1233 hicri qəməri ilində, Təbrizdə qurulub. Birinci kitab ki bu çap evinde çap olunub Mirza İsa xan Qaimməqamın Cəhadiyyə risaləsidir. Bu çap evi 1245 hicri qəməri ilində bağlandı. O zamanlar çap kələməsi işlənmirdi və oraya Basmaxana, mətbəə, daroltəb və daroltebae diyərdilər.
  Kitabxana

  Tərbiyət kitabxanası İranın birinci umumi kitabxanasıdır ki 1300 günəş ilində Məhəmmədəli Tərbiyət vasitəsilə Təbrizdə qurulub. Bu kitabxana evvəlcə "Məarif umumi kitabxna və qəratxana" adlanmışdı ama sonralar onu yaradanın ehtiramına Tərbiyət adı verildi. 1335 günəş ilində Təbrizin milli kitabxanası quruldu və inqilabdan sonra Tərbiyət kitabxanasının xətti nüsxələri oraya aparıldı. Rəb rəşidi vəqfnaməsi ki İranın birinci səbt olunmuş əsəridir bu kitabxanada saxlanılır.
  Kinoteatrları

  İranın birinci umumi sinemasi Təbriz şəhərində qurulub, 1279 günəş ilində Fransalılar tərəfindən onların kilisalarının yanında qurulub. 4 il sonra Tehranda birinci umumi sinema salonu mirza İbrahım xan səhhaf başı vasitəsilə quruldu.
  Təhsil

  İranın birinci yeni məktəbi Mirzə Həsən Rüşdiyyə vasitəsilə Təbrizin Şeşgilan məhəlləsinde qurulub. Mirzə Həsən Rüşdiyyə cəvanlığında Beyruta gedib orda mədrəsələrdə dərs vermək yollarını araşdırıb sonra İstanbula getdi. Sonra Misrə gedib, Təbrizə qayıdandan sonra bir yeni mədrəsə qurdu. Memoriyal mədrəsəsidə Təbrizin qədim mədrəsələrindənidi ki AMrilalılar tərəfindən idarə olunurdu.
  Yeni ədəbiyyat

  Mirzə Əbdulrəhim Nəccarzadə Təbrizi, (Mirzə Əbdulrəhim Talibov) yeni inşa ya ədəbiyyat başlayanı tanılır. O zamanının ağır kələmələrini qırağa qoymağınan sadə kələmələr işlətməğə başladı ədəbiyyatda. Mirzə Fətəli Axundov numayiş yazmağın atasıdır İranda. Mirzə Ağa Təbrizi de birinci kəsdir li farsca numayişnamə yazmağa başlayıb İranda.
  Uşaq bağçası və kar və lallar məktəbi

  İranın birinci Uşaqlar baxcası və birinci kar və lallar mədrəsəsidə Təbrizdə qurulub. Cabbar bağçaban Təbrizdə bir uşaqlar baxcası "Bağçeye ətfal" adında qurdu.
  Pul vahidi
  Ticarət otağı

  İranda birinci Ticarət otağı 1285 günəş ilində Təbrizdə qurulub. Tehranın ticarət otağı Təbrizin ticarət otağından sonra qurulub.
  Bələdiyyə
  Rabitə

  İranın brinci telfon mərkəzi 1280 qəməri ilində Qasım xan vali vasitəsilə Təbrizdə quruldu. Qasım xan vali neçə il sonra Təbrizin birinci bələdiyyə başçılığına seçildi.
  Enerji

  Qasım xan Vali 1281 qəməri ilində eliyə bildi ki İranın birinci elektrik fabrikinin imtiyazını ələ keçirtsin. O eliyə bildi ki Məcidiyyə xiyavanının qıraxların işiqlandırsın.
  Şəhər içi avtobus kredit kartı

  Təbriz birinci şəhərdir İranda ki orda avtobuslar kağız biletinin yerinə kredit kart işlədirlər.

  Təbriz bələdiyyə binası
  [redaktə / تحریر]
  Turizm
  [redaktə / تحریر]
  Abidələr

  Təbriz tarixi boyu dəfələrlə (858, 1041 və 1721-ci illərdə) zəlzələlərlə viran olub. Bu zəlzələlər tarixi abidələrin çoxunu məhv edib. Bu zəlzələlərdən salamat çıxan ən önəmli abidələr Ərk qalası və Göy məsciddir.
  Ərk qalası
  Göy məscid
  Təbriz bazarı
  Əmir Nizam evi
  Kəmal parkı (2-Kəmal məzarı)
  Şairlər məzarı
  Xaqani parkı
  Gülüstan bağı
  Bağlar bağı
  Behnam evi
  Qarı körpüsü
  Cümə məscidi
  Nubər hamamı
  [redaktə / تحریر]
  Muzeyler

  Təbrizdə səggizdən çox böyük muzey var:
  Azərbaycan muzeyi Xomeyni xiyabanında
  Ölçü muzeyi
  Məşrutiyyə muzeyi bazarda
  Şəhriyar muzeyi (rəhmətlik şair ustad Şəhriyarın evi) Məqsudiyyə məhəlləsində
  Ustad Bohtuni muzeyi Lekler məhəlləsinde
  Qacar muzeyi Şeşgilan məhəlləsində
  Təbiət muzeyi Azadi xiyabanında, Abresanda
  Bələdiyyə muzeyi saat (bələdiyyə) bürcunda
  [redaktə / تحریر]
  Mayor və böyük Otellər
  Pars oteli
  Şəhriyar oteli
  Qostəreş oteli
  Təbriz beynəlxalq oteli
  Azərbaycan oteli
  Ərk oteli
  Dərya oteli
  Park oteli
  Negin oteli
  Sina oteli
  Mərmər oteli
  [redaktə / تحریر]
  Yaxın kəndlərAxmaqəyə
  Basmınc
  Barınc
  Bavil
  Ravasan Qaraməlik
  Pinəşalvar
  Şahgölü
  Liqvan
  Herbi Berə
  İsfəhlan
  Kərgə
  Seydava
  Əmənd Mayan
  Pətava

  [redaktə / تحریر]
  Nəqliyyat
  Beynəlxalq nəqliyyat

  İndilikdə Təbriz Sento yolu, İran dəmir yolu və Təbrizin beynəlxalq aeroport (hava limanı) vasitəsile dünyanın ayrı ölkələrine bağlanib.
  Şəhər içi

  Təbrizin ümumi taksi və avtobus şəbəkəsi var. neçə xüsusi quruplarda vardılar ki taksi xidməti verirlərç
  Metro şəbəkəsi(Şəhərə aid olan yeraltı qatar şəbəkəsi )

  Bu saat Təbrizin təkmil olunmuş qatar şəbəkəsi yoxdur ancaq devlvt işlərinə davam edir.
  [redaktə / تحریر]
  Təbrizin məhəllələriAxuni
  Əmrə qız
  Əngəc
  Əmi zinəddin
  Bağmeşə Barınc
  Bağşimal
  Bilankuh
  Sırxab
  Sıncıran Yanıq
  Qaraməlik
  Qara-ağac
  Qonqabaşi
  Küçəbağ Hökmavar
  Kücüvar
  Nobar
  Rastaküçə
  Çaharmənar Şamğazan
  Dəvəçi
  Maralan
  Vicuyə
  Şişgilan Xəlatpuşan
  Xiyavan
  Çustduzan
  Çərəndab
  .

  [redaktə / تحریر]
  Təhsil və elmi tədqiqat
  [redaktə / تحریر]
  Universitetlər və elm mərkəzləri
  Təbriz Universiteti
  Səhənd Texniki Universiteti
  Tərbiyət Müəllim Universiteti
  Serac Universiteti
  Rüşdiyyə Universiteti
  Nəbi Əkrəm Universiteti
  [redaktə / تحریر]
  Kitabxanalar
  Təbriz Milli Kitabxanası
  Tərbiyət kitabxanası
  [redaktə / تحریر]
  Məşhur şəxsiyyətləri
  [redaktə / تحریر]
  Sufilər
  Tərizli Şəms
  [redaktə / تحریر]
  Siyasətçilər
  Səttar Xan
  Bağır Xan
  Şeyx Məhəmməd Xiyabani
  Seyid Həsən Tağızadə
  Əhməd Kəsrəvi
  İrəc Mirzə
  Mirzə Əbdürrəhim Talıbov
  Əli Süheyli
  Mirzə İbrahim xan Həkimi
  Mahmud Cəm
  Əli Sədri
  Fərəh Pəhləvi
  [redaktə / تحریر]
  Şair və yazıçılar
  Qətran Təbrizi
  Hümam Təbrizi
  Pərvin Etisami
  Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar
  Nəsir Payqozar
  Səməd Sərdariniya
  Məhəmmədəli Tərbiyət
  Mirzə Tağıxan Rafət Təbrizi
  İrəc Mirzə
  Yədulla Məftun Əmini
  Təbrizli Əbulməcd
  Səməd Behrəngi
  Fərhad Nami və Fərzad Nami
  Rza Bərahəni
  Qulamhüseyn Səidi
  Nasir Merqati
  Fəriba Vafi
  [redaktə / تحریر]
  Alimlər
  Möhsün Həştrudi (Həştrudlu Möhsün)
  Cavad Təbatəbayi
  [redaktə / تحریر]
  Məzhəbi şəxsiyyətlər
  Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi
  Məhəmməd Tağı Cəfəri
  [redaktə / تحریر]
  İncəsənət xadimləri
  Ustad Behtuni
  Fərhad Fəxrəddini
  Kamal Təbrizi
  Təhminə Milani
  Behruz Cəmali
  [redaktə / تحریر]
  Digərləri
  Kərim Baqiri
  Sirus Dinməhəmmədi
  Əziz Əsli Məneş
  Rəsul Xətibi
  Səttar Həmədani
  Firidun Cəm
  Qadir Mizbani
  Əhəd Kazimi
  [redaktə / تحریر]
  Sənaye
  [redaktə / تحریر]
  Ağır sənaye

  Təbriz İranın ən mühüm sənaye şəhərlərindəndir. Bu şəhərin məhsullarından sement, maşın alətləri, nəqliyyat vasitələri, petrokimyasal və çoxlu ayrı məhsulları ad aparmaq olar. Böyük sənaye komplekslərinden neçəsin aşağıda görə bilərsiniz:
  Təbrizin maşın düzəldən fabriki, Maşın alətləri düzəldən fabrik.
  İranın traktor düzəldən şirkəti, Çeşidli nəqliyyat vasitələri düzəldən şirkət.
  Təbrizin petrokimyasal kompleksi, Ölkənin baş petrokimyasal komplekslərindən biri.
  Təbrizin neft saflaşdırma zavodu
  Təbrizin İran xodro şirkəti
  Təbrizin rəxş xodro dizel şirkəti
  Təbrizin Motojen şirkəti
  [[ ]]
  Böyük şokolad fabrikləri

  Təbrizin yemek sənayeləri, özəllikle şokolad düzəltməkdə, tanınmış və məşhürdürlar. Bünün üçün şəhərə İranın şokolad şəhəridə deyərlər.Böyük şokolad fabriklərinin bəzilərini aşağıda görə bilərsiniz:
  Aydın
  Anata
  Şirin əsəl
  Çiçək
  Aysuda
  Şokomad
  [redaktə / تحریر]
  Qardaşlaşmış şəhərlər
  Bakı Azərbaycan
  İstanbul Türkiyə
  İzmir Türkiyə
  Konya Türkiyə
  Kazan Rusiya
  Vyana Avstriya
  Vuhan Çin
  Ho Şi Min Vyetnam

  MƏNBƏ: WIKIPEDIA.ORG

  Category: YADDAŞ | Added by: roppi
  Views: 1164 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Registration | Login ]

  Axtar

  Dostlarımız